+31(0)6 2359 2995 info@puur-advies.com

Privacyverklaring

PUUR Vermogensadvies & begeleiding, gevestigd te 4695 JC Sint-Maartensdijk aan de Scholeksterlaan 20, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en legt dit vast in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die in verband met u gebracht kunnen

worden zoals:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer(s).

U verstrekt uw persoonsgegevens aan PUUR Vermogensadvies & begeleiding, zodat zij diensten aan u kan leveren, u juist kan adviseren en daarover met u kan corresponderen.
Daarnaast vraagt PUUR Vermogensadvies & begeleiding u om juridische en financieĢˆle informatie aan te leveren. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om u goed te adviseren.

 

Visie op privacy

PUUR Vermogensadvies & begeleiding respecteert uw privacy en beseft dat zij verantwoording draagt voor uw persoonsgegevens. Voor de veiligheid hiervan zijn de volgende stappen genomen:

  • De computer is beveiligd met een toegangscode, zodat uw gegevens digitaal zijn afgeschermd voor derden
  • De ruimte waar fysieke dossiers bewaard worden is beveiligd met een camera- en alarmsysteem.

Bewaartermijn

PUUR Vermogensadvies & begeleiding bewaart de door u aangeleverde informatie sowieso tijdens de periode dat zij aan u diensten verleent die geformaliseerd zijn in een samenwerkingsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Uw persoonsgegevens en de overige door u aangeleverde informatie wordt verwijderd op het moment dat u daarom verzoekt. De dienstverlening eindigt op dat moment’

 

Delen met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met anderen, tenzij er een reden of verplichting voor is. Met partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van PUUR Vermogensadvies & begeleiding wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid over uw gegevens. U kunt hierbij denken aan een dan wel uw accountant, fiscalist, advocaat, notaris etc. Mocht een overheidsinstantie verplichten tot overhandiging van uw gegevens, dan gebeurt dit uitsluitend als aan een wettelijke verplichting voldaan moet worden.
PUUR Vermogensadvies & begeleiding verkoopt uw gegevens nooit aan derden en maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.


Het inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen van uw gegevens

Met het recht van inzage kunt u opvragen welke persoons- en overige gegevens PUUR Vermogensadvies & begeleiding van en over u heeft vastgelegd. Middels het recht op correctie kunt u uw gegevens laten wijzigen. Het recht op vergetelheid geeft u de mogelijkheid om uw gegevens compleet te laten verwijderen. Dit laatste betekent wel dat de dienstverlening eindigt, tenzij u ons opnieuw zelf de benodigde gegevens aanlevert.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraging. Hiermee worden op uw verzoek uw persoons- en overige gegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, gestuurd.

Wilt u uw persoons- en overige gegevens inzien, aanpassen, laten verwijderen of overdragen? Stuur uw verzoek dan schriftelijk aan PUUR Vermogensadvies & begeleiding, Scholeksterlaan 20,4695 JG Sint-Maartensdijk. Ter identificatie stuurt u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee. Neemt u de volgende maatregelen tegen identiteitsfraude:

  • Schrijf op de kopie dat het een kopie betreft
  • Schrijf op de kopie dat deze voor PUUR Vermogensadvies & begeleiding is bedoeld
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft
  • Streep uw BSN (burgerservicenummer) door, zowel in het document maar ook in de strook nummers onderaan

PUUR Vermogensadvies & begeleiding reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PUUR Vermogensadvies & begeleiding wijst u nog op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Visit Us On Linkedin